Copyright APB Verzekeringen

De inhoud van deze website, en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van APB Verzekeringen is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. APB Verzekeringen geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites.

Wijzigingen

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. APB Verzekeringen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.